Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเคมี (Department of Chemistry)

รายละเอียด (ย่อ) :

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผล งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 

รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี

เคมีถือเป็นวิชาพื้นฐานของวิทยาศษสตร์ที่สำคัญวิชาหนึ่ง และเป็นวิชาที่ได้รับการขนานนามว่า “ศูนย์กลางของวิชาวิทยาศาสตร์ (the Central Science)” เนื่องจากเป็นวิชาที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าด้วยกัน การจัดการศึกษาทางด้านเคมีจึงนับว่าจำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากร

รายละเอียด
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รายละเอียด
ติดต่อ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 
ห้อง C105-16 (ชั่วคราว) ชั้น 1 อาคาร บรรยายรวม 5 
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์: 0-2564-4440-59 ต่อ 2401 
โทรสาร: 0-2564-4483 

รายละเอียด
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit.

รายละเอียด
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit.

รายละเอียด
Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit.

รายละเอียด

รางวัลด้านการวิจัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

โครงการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

กีฬา

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.

รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.