Loading...

ปรัชญา :

          สร้างบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรอบรู้ในหลักการทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ รู้ซึ้งในศาสตร์ทางเคมี เคมีประยุกต์ และมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นทำเป็น มีความใฝ่รู้ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

ความสำคัญ :

          วิชาเคมีเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่มุ่งศึกษา และทำความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัวเราว่ามีลักษณะ และประกอบด้วยอะไร มีโครงสร้าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีคุณมีโทษอย่างไร ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สารเคมีเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการสังเคราะห์ขึ้นใหม่และมีการสลายหรือถูกทำลายไป เคมีเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน วิชาเคมีสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบ ปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในระดับโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต และยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา การเกษตร สิ่งแวดล้อม และนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
          นอกจากนี้วิชาเคมียังเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น การศึกษาวิชาเคมีจึงต้องศึกษาหลักการ กฏ ทฤษฏี และสมมติฐานที่ใช้อธิบาย หรือมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสาร และเป็นวิชาที่มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการทดลอง และการวิจัยทำให้เกิดพัฒนาการทางเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่ศึกษาวิชาเคมีจึงควรต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้นในการคิดรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ อย่างมีหลักการ และเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีระบบ